Odstąpienie od umowy z deweloperem

Artykuł / Porady

Zdarza się, że developer nie zawsze jest uczciwy w stosunku do nas i nie wywiązuje się z podpisanej wcześniej umowy. W tym wypadku nie należy czekać na cud, a jak najszybciej odstąpić od wcześniej podpisanego dokumentu. W jakich sytuacjach jest to możliwe?
Klient może odstąpić od umowy developerskiej w terminie 30 dni od jej podpisania w następujących przypadkach: umowa ta nie zawiera niezbędnych elementów wymaganych prawnie, informacje w umowie nie równają się z tymi w projekcie informacyjnym, developer nie dostarczył klientowi prospektu informacyjnego, informacja w prospekcie jest niezgodna ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, prospekt informacyjny nie zawiera niezbędnych informacji określonych we wzorze prospektu bądź w przypadku nie przeniesienia na klienta własności nieruchomości w określonym w umownie terminie.
W przypadku odstępnie klienta od umowy z winy developera, nie ponosi on żadnych kosztów z tym związanych. Oświadczenie wraz ze zgodą na wygaśnięcie roszczenia o przeniesieniu własności nieruchomości składamy w formie pisemnej. Niezbędny jest notarialnie poświadczony podpis.
W określonych przypadkach do developer może zerwać umowę z klientem. Dzieje się tak wtedy, gdy klient nie spełni świadczenia pieniężnego w określonym umownie terminie bądź nie stawi się do odbioru nieruchomości po mimo dwukrotnego wezwania. W obydwu sytuacjach developer nie może odstąpić od umowy, gdy działanie klienta uzasadnione jest działaniem siły wyższej.