Opodatkowanie przychodów z najmu lokali

Artykuł / Porady

W świetle prawa najem, tak samo jak działalność gospodarcza, stanowi źródło przychodu. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta sama ustawa, aczkolwiek pkt 3 mówi, iż może istnieć również najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca pozostawił nam wolną rękę w kwestii wyboru kwalifikacji i sposobu rozliczenia przychodów z najmu. Prawo wyraźnie rozróżnia najemcę osobistego majątku od najemcy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą bądź najmu, który wynika z działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie mówi, w jakich przypadkach wynajem nieruchomości traktowany jest, jako pozarolnicza działalność gospodarcza.
Art. 2 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wyraźnie wskazuje na to, kto może korzystać z ryczałtowej formy opodatkowania. Według przepisów prawa osoby fizyczne, które osiągają przychody z tytułu takich umów jak: najmu, dzierżawy, podnajmu czy poddzierżawy oraz innych tego typu, które nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mają możliwość wybrać podatek ryczałtowy, jako podstawową formę opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 procenta. By przyjąć tą formę opodatkowania musimy złożyć specjalne pisemne oświadczenie o jej wyborze. Dokument ten składamy, co roku naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku zobowiązany jest złożyć natomiast oświadczenie o wyborze ryczałtu do o dnia poprzedzającego dzień działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Również bardzo ważna jest likwidacja działalności gospodarczej. Proces likwidacji bądź zmianę opodatkowania na inne musimy zgłaszać do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli tego nie zrobi, w świetle prawa nadal prowadzi on działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Żeby bardziej zrozumieć powyższe kwestie warto zapoznać się z poniższym przykładem. Załóżmy, że wnioskodawca X jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą. X zamierza wybudować dwa lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Nie będą one jednak składnikami majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo wydatki związane z ich budową oraz eksploatacją nie będą wchodzić w skład kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli dodać jeszcze, że umowy budowy tych dwóch lokali nie będą zawarte w kwestii prowadzonej działalności gospodarczej możemy w pełni uznać, że wynajem ten będzie odrębnym źródłem przychodów aniżeli wyżej wspomniana działalność. Jeżeli umowa najmu będzie zawarta, jako prywatna, Wnioskodawca może opodatkować swoje przychody w tej kwestii ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynoszącym 8,5 procenta. Oczywiście, musi on wpierw złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi Urzędu Skarbowego.