Roboty budowlane a umowy z firmami

Artykuł / Porady

Każda współpraca z firmą budowlaną powinna być poprzedzona spisaniem umowy. Jest to niezbędne do celów dowodowych w przypadku zaniechań ze strony ekipy budowlanej. Nie udowodnimy w sądzie nieprawidłowości, nie mając na to odpowiedniego dokumentu. Nie warto narażać się na koszty, a także stres. Poświećmy, więc parę minut na sporządzenie ważnej i prawomocnej umowy o roboty budowlane.
Do wyboru mamy dwa rodzaje umów: ustną oraz na piśmie. W przypadku tej pierwszej udowodnienie czegokolwiek w sądzie jest praktycznie niemożliwe z racji tego, że wykonawca na pewno nie zgodzi się na przesłuchanie świadków. Często zdarza się tak, że zapominamy o jakiejkolwiek umowie. W tym wypadku warto zbierać wszystkie rachunki. Nie jest to zbyt duży dowód i ważny dowód przed sądem, ale umożliwia nam dochodzenie swoich praw.
Pisemna umowa jest już ważnym i prawomocnym dokumentem. Określa ona zobowiązania obydwu ze stron. W przypadku konfliktu z wykonawcą możemy w szybki sposób wyegzekwować swoje prawa. Istnieje kilka niezbędnym elementów, jakie musimy zawrzeć w umowie o roboty budowlane:
- data i miejsce zawarcia umowy,
- imiona, nazwiska, adresy każdej ze stron,
- podstawa prawna działalności wykonawcy, a więc jego numer wpisu do CEIDG.
- zakres powierzonych prac,
- termin ich wykonania: data rozpoczęcia i planowana data ich zakończenia,
- wynagrodzenie.
W umowie nie może zabraknąć dokładnych szczegółów dotyczących powierzonych prac jak np. opis materiałów budowlanych oraz kto i za jaką kwotę nam je dostarcza. Warto też pokusić się o aneks zawierający spis kar, jakie poniesie wykonawca za niewykonanie umowy w terminie oraz klient za niewywiązanie się z płatności.