Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Artykuł / Porady

We wrześniu tego roku sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Przepis ten zakłada, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi jednorazowo bądź przez określony czas świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość każdego rodzaju.
Ustawa ta ma umożliwić wszystkim posiadaczom nieruchomości uwolnienie zamrożonego w niej kapitału. W praktyce wygląda to tak, że właściciel otrzyma pieniądze wypłacane w postaci comiesięcznych świadczeń bądź jednorazowej wypłaty w zamian za to, że po jego śmierci bank przejmie nieruchomość. Oczywiście spadkobiercy mogą zdecydować się na jej wykupienie. Obecnie nie możemy jeszcze skorzystać z tej oferty. Z racji tego, że jest to nowość najwcześniej za rok banki będą umożliwiały nam wybór takiej opcji.
Odwrócona hipoteka kierowana jest przede wszystkim do seniorów, ale nie istnieje dolna granica wiekowa osób, które mogą z niej skorzystać. Ustawa mówi, że kredytobiorcą może być każda osoba fizyczna, która jest właścicielem danej nieruchomości bądź przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Nie wiadomo jednak czy banki same nie narzucą minimalnego wieku, ani czy w ogóle będą chciały podjąć się oferowania tego typu produktu z racji tego, że przepis nakłada na nie, nie tylko wiele obowiązków, ale również ograniczeń.
Posłowie twierdzą, że ustawa ta ma być zabezpieczeniem interesów kredytobiorców. W przypadku spadkobierców będą oni mieli 12 miesięcy na spłatę nieruchomości, w przeciwnym wypadku przejdzie ona na własność banku.